Manager, Wales

(scroll down for Welsh)

Making Music is the UK association for leisure-time music with 3,800+ music groups in membership comprising around 220,000 hobby musicians. Wales: 171 groups / 10,000 musicians.

We help music groups with practical issues, e.g. insurance, guidance, and artistic opportunities, and connect them with similar groups, e.g. at events. Making Music is also the voice of the leisure-time music sector, celebrating its variety, championing its diverse music and lobbying to make sure its needs are recognised by policy makers.

We are now looking for a confident, goal-oriented champion to advocate for and support our members and leisure-time music in Wales. It is essential that you are based (anywhere) in Wales and have at least basic Welsh language skills.

You’ll be joining a small team of managers, one in each UK nation, who work together and with the UK staff on services and common challenges.  

If you believe in music’s power to benefit individuals and communities, if you are articulate and enthusiastic and want to make a real difference, then we would like to hear from you!

This is a part-time post (1.5 days per week), working from home or from a locally hired hot desk if preferred. Salary £32,100 pro rata.

Please don’t be put off if you feel you don’t tick all the boxes in our job description below - if you are interested, please apply anyway, or contact us at vacancies@makingmusic.org.uk or on 020 7939 6030 and we will be happy to have a chat or email you.

Please submit your application by 9am on Monday 7 February. We will notify you by 5pm on Wednesday 9 February if we wish to interview you. Interviews will be online on Zoom on Friday 11 February.  

Download cover letter

Download job description

Complete online application form

 

Rheolwr, Cymru ar gyfer Making Music, cymdeithas cerddoriaeth amser hamdden y DU

Making Music yw cymdeithas ar gyfer cerddoriaeth amser hamdden y DU ac mae ganddi fwy na 3,800 o grwpiau cerddoriaeth yn aelodau, yn cynnwys oddeutu 220,000 o gerddorion hamdden. Cymru: 171 o grwpiau / 10,000 o gerddorion.

Rydym yn helpu grwpiau cerddoriaeth gyda materion ymarferol, e.e. yswiriant, arweiniad, a chyfleoedd artistig, ac yn eu cysylltu â grwpiau tebyg, e.e. mewn digwyddiadau. Mae Making Music hefyd yn llais i’r sector cerddoriaeth amser hamdden, ac mae’n dathlu ei amrywiaeth, yn hyrwyddo ei wahanol fathau o gerddoriaeth ac yn lobïo i sicrhau fod ei anghenion yn cael eu cydnabod gan wneuthurwyr polisi.

Bellach rydym yn chwilio am hyrwyddwr hyderus, sy’n canolbwyntio ar y nod, i ddadlau o blaid a chefnogi ein haelodau a cherddoriaeth amser hamdden yng Nghymru. Mae’n hanfodol eich bod wedi eich lleoli (yn unrhyw le) yng Nghymru a fod gennych sgiliau sylfaenol o leiaf yn y Gymraeg.

Byddwch yn ymuno â thîm bychan o reolwyr, un ym mhob un o wledydd y DU, sy’n gweithio gyda’i gilydd a chyda staff y DU ar wasanaethau a heriau cyffredin.  

Os ydych chi’n credu ym mhŵer cerddoriaeth er budd unigolion a chymunedau, os ydych yn huawdl ac yn llawn brwdfrydedd ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth gwirioneddol, byddem yn hoffi clywed gennych!

Swydd ran amser yw hon (1.5 diwrnod yr wythnos), yn gweithio o’ch cartref neu o ddesg boeth wedi’i llogi’n lleol os dymunir. Cyflog £32,100 pro rata.

Gweler y disgrifiad swydd, llythyr a’r ddolen i’r ffurflen gais ar-lein yma: https://www.makingmusic.org.uk/jobs-at-making-music/manager-wales  

Os nad ydych yn teimlo eich bod yn ticio’r blychau i gyd peidiwch â gadael i hynny eich rhwystro – os oes gennych ddiddordeb, ymgeisiwch beth bynnag, neu cysylltwch â ni yn vacancies@makingmusic.org.uk a byddwn yn fwy na pharod i gael sgwrs neu i anfon e-bost i chi.

I wybod mwy am Making Music, ewch i  www.makingmusic.org.uk. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y swydd, e-bostiwch  vacancies@makingmusic.org.uk  neu ffoniwch ni ar 020 7939 6030.

Anfonwch eich cais erbyn 9am ar ddydd Llun, 7 Chwefror. Byddwn yn rhoi gwybod i chi erbyn 5pm ar ddydd Mercher, 9 Chwefror os byddwn yn dymuno eich cyfweld. Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar-lein ar Zoom ar ddydd Gwener, 11 Chwefror.  

Download cover letter

Download job description

Complete online application form